Политика за защита на личните данни   Обща информация

   в сила от 25.25.2018г.


   Настоящата Политика за защита на личните данни Ви информира за всички аспекти свързани с обработване на личните Ви данни и правата, които имате съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (EU GDPR). Тя се отнася до данните, които предоставяте на Фирма (наричан за краткост по-долу "ФИРМАТА"), чрез интернет сайт www.einstein-house.bg, наричан за краткост по-долу "САЙТА"

   Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да ни предоставите личните си данни, тъй като с предоставянето им Вие се съгласявате с условията описани в нея! Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използване на определени, извършвани от нас услуги и използване на интернет страница ни.  Ако не желаете да обработваме Вашите лични данни по начина, описан в настоящата Политика за защита на личните данни, моля не ни ги предоставяйте! Имайте предвид, че в някои случаи ние няма да можем да Ви предложим услугата и/или информацията, които сте поискали, ако не ни предоставите необходимите данни. Ако имате въпроси или коментари относно настоящата Политика за защита на личните данни, моля да се свържете с нас на електронната ни поща или чрез формата за контакт в сайта. Фирмата ни гарантира в максимална степен защитата на личните Ви данни. Мерките за сигурност, които прилага са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии. Политиката за защита на личните данни регулира обработването на лични данни на клиентите на хотел Айнщайн, във връзка с предлаганите туристически услуги от Фирма. Изготвена е и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.


   Кой обработва Вашите лични данни


   ЕТ "Ер Ай Джи - Гергана Попова" е търговско дружество, вписано в Търговския регистър с ЕИК: 202381954, със седалище и адрес на управление: Марчево 2949, хотел Айнщайн Хаус. Дружеството събира, обработва и съхранява лични данни в качеството си на Администратор на лични данни по смисъла на чл. 3 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и чл.4, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 (ОРЗД).


   Връзка с нас


   с. Марчево 2949, хотел Айнщанйн Хаус

   +359 899928637

   +359 877 699499

   +359 75193929

   office@einstein-house.bg

   www.einstein-house.bg


   Информация, която обработваме


   Във връзка с изпълнение на законовите си задължения при предоставяне на туристически услуги ФИРМАТА обработва следните категории лични данни, съобразно целите за които се събират и основанията на които се обработват:


   - данни за регистрация: имена, единен граждански номер (личен номер на чужденец), дата на раждане, пол, гражданство, постоянен адрес, данни от документ за самоличност.

   - данни за контакт: имена, адрес за кореспонденция, електронен адрес, телефонен номер.

   - информация за кредитна или дебитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация.

   - данни за издаване на платежен документ /сметка, фактура/: имена, единен граждански номер (личен номер на чужденец), постоянен адрес.

   - при попълване на контактна форма в уебсайта ни – имена, електронна поща, телефонен номер.


   За да гарантира сигурността на гостите на хотела, както и за да защити имуществото си ФИРМАТА осъществява видеонаблюдение на територията на своите обекти. Чрез видео изображенията от охранителни камери се събират: видео образ и поведенчески данни.


   Правни основания


   ФИРМАТА обработва Вашите лични данни на следните основания:


   - за спазване на законово задължение;

   - за изпълнение на задълженията по договор с Вас;

   - изрично получено съгласие от Вас за обработване на личните Ви данни за една или повече конкретни цели;

   - за целите на легитимните интереси на дружеството или на легитимните интереси на трета страна;

   - за да бъдат защитени Ваши жизненоважни интереси или интересите на друго физическо лице;

   - за изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняване на предоставени официални правомощия.


   Защо обработваме Вашите лични данни?


   ФИРМАТА обработва предоставените от Вас лични данни за следните цели:


   - за настаняване и регистрация на клиенти /гости на хотела/;

   - за изготвяне на хотелски сметки или фактури за извършена туристическа услуга;

   - за изпълнение на задължения по сключен договор за доставка на туристическа услуга;

   - за обработване на заявки за резервации, уведомяване за статуса, чрез имейл или телефон;

   - за администриране и отговор на клиентски запитвания, в т.ч. при изпращане на електронно съобщение чрез контактната форма в уебсайта на хотела;

   - за осъществяване на връзка с клиенти, при необходимост;

   - за осигуряване на сигурността на гостите на хотела, посредством системи за видеонаблюдение;

   - за изпълнение на законови задължения и регулаторни изисквания към Национална агенция за приходите, Националния осигурителен институт, Министерство на вътрешните работи и други държавни общински и контролни органи;

   - за предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.


   Предоставяне на личните Ви данни от трети страни


   ФИРМАТА може да предаде личните Ви данни за изпълнение на целите за обработване, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 в т.ч. на:


   - физически или юридически лица, които въз основата на договор обработват личните Ви данни от името на Администратора;

   - банки, обслужващи плащанията, извършени от и към Вас;

   - бизнес партньори при съвместно предлагане на услуги и дрруги.


   ФИРМАТА може да разкрие и/или предаде личните Ви данни съобразно приложимото право, ако административен, контролен или съдебен орган изиска това или ако предаването е свързано с изпълнение на законово задължение в т.ч. на публични органи определените в Закона за туризма – Министерство на туризма, Община, Министърът на вътрешните работи, Национална агенция за приходите и Националния статистически институт.


   Предаване на личните Ви данни към трети държави


   ФИРМАТА НЕ предава /трансферира/ лични данни на страни извън ЕС. В случай на необходимост от такова предаване, то ще се извърши само според условията на Общ регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016.